حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

سه‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 20:35

بروشور 2

276
1389/06/25
بازداشت غیر قانونی توسط مأمورین (43)
276
1389/06/26
بازداشت موقت در دادسرا (221)
354
1389/06/25
بایدها و نباید‌های آپارتمان نشینی (35)
198
1389/06/26
بررسی وظایف داوران ورزشی از دیدگاه حقوق ورزش (272)
193
1389/06/26
بررسی وظایف مربیان ورزش از دیدگاه حقوق ورزشی (266)
236
1389/06/25
بکارگیری اسلحه توسط مأمورین (114)
238
1389/06/26
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث (219)
237
1389/06/25
بیمه اتومبیل کمتر از نرخ دیه (172)
272
1389/06/26
حدود اختیارات و وظایف مدیران در آپارتمانها (232)
250
1389/06/25
حدود اختیارات وکیل در دعاوی مدنی و نحوه حضور او در دادگاه (158)
288
1389/06/25
حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی (63)
199
1389/06/25
حدود انتظارات قانونی مردم از نمایندگان شورای اسلامی (46)
226
1389/06/25
حدود مسئولیت کیفری اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم اطفال (69)
253
1389/06/25
حضانت طفل پس از فوت پدر (182)
224
1389/06/25
حضور یا عدم حضور اصحاب دعوی در محاکمه‌‌های حقوقی (71)